MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » FY5 - Valaistusvoimakkuus

Fysiikan tutkimustyön raportti
Tehty: 16.01.2002 Arvosana: K
Sivuja: 4 kpl Sanamäärä: 660
Tekijä: Jarmo Vestola

1. Tutkittava ilmiö

Tehtävänä oli tutkia luksimittarin avulla koulun erilaisten tilojen valaistusta, sekä miten etäisyys valonlähteestä vaikuttaa valaistusvoimakkuuteen.

2. Teoriaa

Valon voimakkuus pienenee, kun siirrytään kauemmaksi sen lähteestä. Avoimessa tilassa vastaanotettu valoteho pienenee kääntäen verrannollisena sen etäisyyden neliöön. Energia siis leviää valon lähteestä tasaisesti jakautuneena kaikkiin suuntiin, mutta sen kokonaisenergia säilyy. Kun valonlähteestä purkautuu energiaa tietyllä teholla P, sama energia kulkee jokaisen lähdettä ympäröivän pallon läpi. Kun tämä valon teho jaetaan pallon pinta alalla, saadaan valon intensiteetti.

Saman intensiteettitason valaistuksia ei kuitenkaan välttämättä havaita yhtä voimakkaina, koska valaistusvoimakkuus riippuu valon väristä. Sen tähden valaistuksen mittaamista varten on laadittu näköhavaintoihin perustuva luksiasteikko. Tässä valaistusvoimakkuus E kuvaa sitä, miten kirkkaasti jokin pinta on valaistu. Valaistusvoimakkuuden yksikkö on 1 luksi = 1 lx.

3. Hypoteesi

Valaistusvoimakkuus pienenee lineaarisesti kun etäännytään valonlähteestä.

4. Työvaiheet

  1. Saadulla luksimittarilla mittailimme yläkoulun erilaisten tilojen valaistusta.
  2. Kävimme yhteensä yhdeksässä eri tilassa, joista vain muutamasta isommasta huoneesta otimme kaksi mittaustulosta. Luksimittarin sijoitimme yleensä joko lattialle tai pöydälle. Lopuksi taulukoimme tulokset .
  3. Toisen kokeen suoritimme kemian luokassa. Kiinnitimme luokan katossa olleeseen loisteputkilamppuun mittanauhan ja katsoimme miten valaistusvoimakkuus muuttuu kun etäännytään valon lähteestä.
  4. Lamppu oli noin 313 cm korkeudella ja mittauksen alussa luksimittari oli lampussa kiinni. Etäisyyttä lisättiin aluksi aina 10 cm ja havaitut tulokset kirjattiin ylös. Lopuksi mittari oli lattialla 313 cm päässä lampusta. Taulukoimme saadut tulokset ja piirsimme niistä kuvaajan.

5. Työn tulokset

Taulukko 1. Koulun eri tilojen valaistusvoimakkuus
Paikka Etäisyys valonlähteestä Valaistusvoimakkuus
Kemian luokka 240 cm (pulpetit 560 lx) (työtaso 160 lx)
Välituntitila 400 cm (keskellä 210 lx) (reunassa 150 lx)
Ruokala 200 cm (lähellä ikkunaa 340 lx) (keskellä 180 lx)
Liikuntasali 1000 cm keskellä salia 530 lx
Käytävä Valoja ei ollut lähellä (pimeä käytävä 210 lx) (valoisa 910 lx)
Ulkona sumussa - 1500 lx
Yläasteen rehtorin huone 52 cm (uusi lamppu 600 lx)
Vessa (170 cm) (30 cm) (lattian taso 100 lx) (silmien korkeudella 1600 lx)
Taulukko 2. Valonlähteen etäisyyden vaikutus valaistusvoimakkuuteen
Etäisyys valonlähteestä (cm) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 170 200 250 313
Valaistusvoimakkuus (lx) 6000 2300 1600 900 700 600 500 450 400 380 350 330 320 310 280 280 260
Kuvaaja 1. Valonlähteen etäisyyden vaikutus valaistusvoimakkuuteen

Kuvaaja 1. Valonlähteen etäisyyden vaikutus valaistusvoimakkuuteen.

Kuvaaja 2. Etäisyyden neliön käänteisluvun vaikutus valaistusvoimakkuuteen

Kuvaaja 2. Etäisyyden neliön käänteisluvun vaikutus valaistusvoimakkuuteen.

6. Tulosten tarkastelu

Erilaisista tiloista saadut valaistusvoimakkuudet ovat luultavasti aika hyviä tuloksia, koska esimerkiksi kemian luokan valaistusvoimakkuus ylittää vaativaan luku- ja kirjoitustyöhön suositellun 500 lx. Muista saaduista tuloksista on vaikea sanoa ovatko ne sopivia kyseisiin tiloihin.

Toisen kokeen hypoteesini osoittautui osittain vääräksi. Teorian mukaan valaistusvoimakkuus pienenee etäännyttäessä valon lähteestä siten, että valaistusvoimakkuus on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön valon lähteestä. Saman voi myös todeta kuvaajasta 2, josta on poistettu kaksi suurinta luksimäärää, jotta muut arvot näkyisivät selkeämmin.

Kuten taulukosta 1 näkee valaistusvoimakkuus ei vähene siirryttäessä 200 cm:stä 250 cm:iin. Syy voi johtua mittausvirheestä, mutta luultavasti erilaiset heijastukset ja ympäristön valot vaikuttavat enemmän tulokseen, koska mittauskohta oli jo kaukana lampusta ja aika lähellä kiiltävää lasi- sekä lattiapintaa. Luultavasti samat heijastukset vaikuttavat myös kuvaajassa 2, koska sen pitäisi alkaa nollasta. Valaistusvoimakkuus olisi pitänyt mitata heijastamattomassa huoneessa, johon vain mitattavan lampun valo pääsee, eivätkä muut valot pääse sotkemaan tuloksia.

7. Lähteet

  1. Lavonen, Kurki-Suonio, Hakulinen, Galilei 5 Aaltoliike, Weilin+Göös, Porvoo 1998, s. 72-74 ja s. 47

Sivun kommentit