MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » UE3 - Etiikkapäiväkirja

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Uskonnon etiikkapäiväkirja
Tehty: 14.05.2006 Arvosana: 7
Sivuja: 4 kpl Sanamäärä: 1540
Tekijä: cherox

Etiikkapäiväkirja

Väkivalta

Väkivallalla tarkoitetaan vallan käyttöä siten, että se tuottaa vahinkoa ihmiselle tai eläimelle. Useimmiten sanalla "väkivalta" viitataan nimenomaan fyysiseen voimankäyttöön, mutta on olemassa myös käsitteet henkinen väkivalta sekä rakenteellinen väkivalta. Henkisellä väkivallalla viitataan toisen ihmisen loukkaamiseen esimerkiksi sanallisesti. Rakenteellisella väkivallalla viitataan puolestaan epäsuoraan väkivaltaan, joka kohdistuu yleensä ihmisryhmiä kohtaan. Yleensä tekijä ja uhri ovat toisilleen tuttuja ja väkivaltaan liittyy päihteiden käyttö.

Väkivaltaan ei tulisi minun mielestäni koskaan turvautua missään tilanteessa, mutta jos joku nyt päätyy siihen pisteeseen, että väkivalta on ainoa ratkaisu niin en mene tuomitsemaan häntä. Joskus väkivaltaan pitää turvautua hedonistin ja velvollisuuseetikon tavoin eli silloin tuottaa mahdollisimman suuren onnen mahdollisimman suurelle joukolle ja siinä tilanteessa väkivalta tuntuu tekona oikealta ja näin se on velvollisuus. Jos esimerkiksi tuttavapiiriisi kuuluva henkilö on joutunut tappeluun niin totta kai ensimmäisenä mieleen tulee mennä puolustamaan häntä ja mikäli vielä on alkoholin vaikutuksen alaisena ja puhuminen ei auta niin väkivaltaan turvautuminen tuntuu yleensä ainoalta vaihtoehdolta. Toisaalta, jos väkivallasta puhuttaessa on kyse perhe- tai lapsiväkivallasta niin ne tuomitsen. Kyllähän maalaisjärkikin sen sanoo, että ei omia perheenjäseniä saa pahoinpidellä eikä myös heikompiaan, vaikkakin omasta mielestäni veljesten välinen paini on aina hyväksyttävää.

Abortti

Abortti eli raskaudenkeskeytys tarkoittaa raskauden keinotekoista päättämistä siten, että syntymätön alkio tai sikiö kuolee. Lääketieteessä termi abortti viittaa myös tahattomasti keskeytyneeseen raskauteen. Jos haluaa keskeyttää alkaneen raskauden, olisi mahdollisimman pian otettava yhteyttä lääkäriin. Raskauden keskeytys tulisi tehdä ennen 12. raskausviikkoa. Raskaus voidaan keskeyttää joko lääkkeellisesti tai kaavinnalla yhdeksään raskausviikkoon asti. Raskausviikolla 9-12 raskauden keskeytys tehdään aina kaavinnan avulla.

Abortti on minusta täysin hyväksyttävä asia. Mielestäni silti aborttia ei pidä käyttää vaihtoehtona ehkäisylle, mutta muuten olen abortin puolesta. Ehdoton abortin kieltäminen kaikissa tapauksissa on typerää, koska on kuitenkin paljon sellaisia olosuhteita ja tilanteita, joissa abortti on ainoa ratkaisu. Esimerkiksi lapsi saattaa vaarantaa äidin terveyden tai lasta ei voida synnyttää joidenkin tiettyjen riskien takia. Ehkäisystäkin huolimatta epätoivottuja raskauksia esiintyy, ja silloin mielestäni ei-toivotun lapsen synnyttäminen maailmaan ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. Aborttia voi myös tulkita hedonistin kannalta eli abortti on oikein, kun se tuottaa äidille mahdollisesti mielihyvää, mutta toisaalta miten äiti voisi saada mielihyvää abortista. Pitää myös ajatella äidin silloista elämän tilannetta, jos hän on vaikka ala-ikäinen niin silloin varsinkin raskaus on kova paikka ja abortti tuntuu ainoalta ratkaisulta. Abortin vastustaja voisi sanoa, että kaikki elämä on pyhää, eikä alkanutta elämää saisi katkaista, mutta minusta syytä on myös miettiä, minkälainen synnytetyn lapsen elämä tulisi olemaan.

Eutanasia

Eutanasialla tarkoitetaan potilaan niin sanottua armokuolemaa. Sana eutanasia tulee kreikan kielen sanoista "eu" ja "thanatos", jotka tarkoittavat "hyvää kuolemaa", kuolemaa onnellisesti ja kunniallisesti. Lääketieteessä sanalla on alun perin tarkoitettu kuolevan ihmisen vaivojen ja kipujen lievittämistä. Käsitteen merkitys muuttui 1800-luvun keskivaiheilla, kun sillä alettiin tarkoittaa lääkärin aiheuttamaa armokuolemaa tai kuolinapua. Yleisesti eutanasia jaetaan aktiiviseen ja passiiviseen eutanasiaan. Passiiviseksi eutanasiaksi kutsutaan tarkoituksettoman hoidon lopettamista tai sen aloittamatta jättämistä eli toisin sanoen potilaan annetaan kuolla. Aktiiviseksi eutanasiaksi kutsutaan potilaan surmaamista esimerkiksi lääkeaineella.

Jos minun pitäisi tehdä valinta, pannako eutanasia käytäntöön vai ei, ja kun kyseessä olisi vielä minulle läheisen ihmisen henki niin päätöksen teossa voisi mennä hetki. Päätökseen vaikuttaisivat monet asiat, kuten kuinka sairas potilas on, esim. onko hän koomassa ja onko hän aiemmin ilmaissut mielipidettään eutanasiasta. Mutta jos hän on suurissa tuskissa ja paranemismahdollisuudet ovat olemattomat niin kyllä siinä tilanteessa valinta menisi eutanasian puolelle. Eutanasian tavasta valitsisin passiivisen, koska se tuntuu luonnollisimmalta tavalta päästää toinen kärsimyksistään, lisäksi aktiivinen eutanasia on Suomessa ja muissakin teollisuusmaissa rikos. Edellä mainittujen valintojen perusteella voinen pitää itseäni hieman velvollisuuseetikkona ja utilitaristina. Velvollisuuseetikko siksi, koska jos toinen on suurissa kivuissa ja kärsimyksissä pidän sitä velvollisuutena päästää hänet kärsimyksistään, edellyttäen tietenkin henkilön mahdollista suostumusta ja näin teko on oikein. Utilitaristi taas siksi, että passiivisella eutanasialla tuon potilaalle ja myös hänen läheisilleen "suuren onnen".

Silti, eutanasia on peruuttamaton. On tapauksia, joissa potilas on toivonut kuolemaa, mutta lääkärit eivät ole suostuneet siihen. Jonkin ajan kuluttua kuitenkin potilas on selvinnyt sairaudestaan. Eutanasia ei siis ole mikään leikin asia. Eutanasiaa suorittava lääkäri ottaa suuren vastuun, lääkärin perustehtävähän on suojella elämää eli eutanasia on ristiriidassa Hippokrateen valan kanssa. Kysymys kuuluukin, tulisiko ihmisen itse saada päättää kuolemastaan? Eikö silloin leikitä jo Jumalaa?

Ydinvoima

Ydinvoima tai ydinenergia on energiantuotantoa, joka perustuu hallittuun atomiydinten fissio- tai fuusioreaktioon tai muihin ydinreaktioihin, kuten radioaktiiviseen hajoamiseen. Ydinvoimaa hyödynnetään pääasiassa ydinvoimalaitoksissa sähköntuotantoon ja ydinkäyttöisillä aluksilla voimanlähteenä. Ydinvoimaa käytetään jossain määrin myös muun muassa avaruudessa, majakoissa, vedenpuhdistuksessa ja tutkimuksessa. Suurin osa ydinvoimasta on sähkön tuotantoa ydinreaktorilla.

Mielestäni ydinvoima on hyvä asia. Monet ydinvoimaa vastustavat henkilöt väittävät, että ydinvoima tuottaa paljon jätettä, päästöjä ja että se vaikuttaisi ilmaston lämpenemiseen nopeuttaen sitä. Asia kuitenkin on niin, että ydinvoimala ei synnytä haitallisia saastepäästöjä eikä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi kaikki energiantuotantomuodot aiheuttavat elinkaarenaan välillisesti päästöjä. Ydinvoiman elinkaaresta aiheutuvat nettopäästöt ovat kuitenkin vähäiset. Ydinvoimasta tuotettu ydinsähkö on myös usein halvinta sähköä heti vesivoiman jälkeen, ja näin on myös Suomessa. Näin ydinvoimalla voidaan tuottaa sähköä suurelle määrälle ihmisiä, joka tekee heistä mitä luultavimmin onnellisia, mikä taas tekee siitä hedonistisesti oikeutetun teon. Tosin ihmiset varmaan muistavat vielä parin kymmenen vuoden takaisen Tšernobylin onnettomuuden, jossa YK:n raportin mukaan onnettomuuden säteilyyn kuoli ja tulee vielä kuolemaan yhteensä noin 4 000 ihmistä. Tämä tietysti on kasvattanut ihmisten ennakkoluuloja ydinvoimaa vastaan entistä enemmän. Nykyään kuitenkin ydinturvallisuus on länsimaissa hyvällä tasolla ja ydinvoiman riskit henkilövahingoille tai ympäristöhaitoille ovat laskeneet huomattavasti Tšernobylin ajoilta.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Kaikki oikeudet eivät ole ihmisoikeuksia, koska muuten ihmisoikeudet menettäisivät merkityksensä. Oikeudet, jotka lasketaan ihmisoikeuksiksi, on lueteltu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja niitä on laajennettu myöhemmin hyvin vähän. Nykyisin ihmisoikeuksilla tarkoitetaan lähinnä niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeuksia ovat mm. oikeus elämään, oikeus koulutukseen ja oikeus avioliittoon.

Ihmisoikeudet ovat mielestäni todella hieno asia. Uskallan väittää, että ilman niitä maailma olisi täysi kaaos. Lisäksi ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle pelkän ihmisyyden perusteella. Ihmisoikeuksia ei siis voi ottaa keneltäkään pois. Vaikka kaikkien ihmisten oikeudet eivät toteudukaan yhtä hyvin, ovat ihmisoikeudet silti periaatteessa kaikkialla samat. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien polkeminen ei ole ainoastaan yksittäisen ihmisen henkilökohtainen tragedia, vaan se luo myös edellytykset sosiaaliselle ja poliittisille levottomuudelle, mikä taas johtaa väkivaltaan ja yhteiskuntien ja valtioiden sisäisiin ja keskinäisiin konflikteihin. Ihmisoikeudet ovat kaikista seurausetiikan näkökulmista katsottuna oikein. Esimerkiksi ihmisoikeudet takaavat monelle ihmiselle suuren onnen, joten ihmisoikeudet ovat utilitaristisesti oikein. Lisäksi hedonistiselta kannalta ne ovat oikein, koska ihmisoikeudet lisäävät kieltämättä mielihyvää ja nautintoa ihmisissä, vaikka he eivät sitä tiedostaisikaan.

Itsemurha

Itsemurhalla tarkoitetaan itsetuhoista käyttäytymistä eli itsensä tahallista surmaamista. Käsitykset itsemurhan oikeutuksesta vaihtelevat eri kulttuuripiireissä ja eri aikoina. Esim. antiikin Roomassa ja Japanissa on itsemurhaa tietyissä oloissa pidetty kunnian vaatimana. Ruotsi-Suomen vuoden 1734 lain mukaan itsemurha ja osallisuus siihen olivat rangaistavia tekoja. Nykyään rikoslaissa ei ole määrätty rangaistusta itsemurhasta. Itsetuhoinen käyttäytyminen on sellaista käyttäytymistä, jolla tietoisesti tai tiedostamattaan aiheutetaan vahinkoa tai vaaraa itselleen. Itsemurhaan ei ole vain yhtä syytä. Sen taustalla on usein pitkä ketju monenlaisia elämänkohtaloita.

Mielestäni itsemurha ei ole ikinä ratkaisu mihinkään, vaikka se saattaisi tuntuakin ainoalta "poispääsyltä" silloisesta tilanteesta. Itsemurhaa aikovan täytyy ajatella lähiympäristöään ja siihen kuuluvia henkilöitä. Itsemurhan tehneen lähimmäiset kokevat masennusta ja tyhjää oloa. Lisäksi se on aina heille psyykkinen kriisi. Monet kysymykset risteilevät mielessä. Miksi näin tapahtui? Oliko se minun syyni? Olisinko voinut ehkä estää tapahtuman? Tärkeintä on tietää, että itsemurha on ihmisen oma, henkilökohtainen ratkaisu. Tällaiseen ratkaisuun päätyy ihminen, joka kokee elämänsä olevan niin pahassa solmussa, että muuta ei ole tehtävissä. Pitää huomata, että kyseessä on uhrin kokemus, ei realistinen arvio elämäntilanteesta. Läheinenkään ihminen ei voi tietää varmasti kuinka uhri koki elämäntilanteensa. Voi olla aavistuksia, epäilyjä ja jopa tietoakin uhrin ahdistavasta elämäntilanteesta, mutta toisen "saappaisiin" ei kukaan voi täydellisesti astua. Eettiseltä kannalta itsemurha on väärin. Jos sitä tulkitsee esimerkiksi utilitarismin kannalta, niin se ei tuota minkäänlaista onnea kellekään. Ja epäilen, ettei se lisäisi mielihyvää tai nautintoa kellekään, eli se ei ole hedonistiselta kannaltakaan oikein.

Eläinkokeet

Eläinkoe tarkoittaa periaatteessa eläimen käyttöä tieteellis-teknisessä kokeessa kohdistamalle eläimeen ärsykkeitä ja tarkkailemalla eläimen vastetta ärsykkeeseen. Eläinkokeilla testataan paljon eri alojen tuotteiden vaikutuksia eläimeen mahdollisten haitta- tai hyötyvaikutusten havaitsemiseksi, jotka voisivat merkitä vaaraa tai hyötyä myös ihmiselle tai muulle luonnolle. Koska harvoin voidaan riskien tai eettisten ongelmien vuoksi suorittaa kokeita suoraan ihmisillä, eläimillä tehdään alustavia ja mahdollisesti myös varsinaisia kokeita. Toisinaan eläinkokeita tehdään ylipäätään uusien lääkkeiden tai kemikaalien löytämiseksi. Esimerkkinä on havainto, että platina tehoaa kivessyöpään.

Eläinkokeet ovat minun mielestäni täysin hyväksyttävä asia. Viime vuosien aikana ihmisten elinikä on noussut 45:stä 70 vuoteen. Tämän muutoksen ovat mahdollistaneet monet lääketieteen saavutukset, jotka perustuvat eläinkokeisiin. Eläinkokeet eivät ole vain vakavasti sairaille lapsille välttämättömiä, vaan myös miljoonille terveille lapsille ympäri maapallon. Heidän ei tarvitse sairastua tarttuviin tauteihin, joihin on eläinkokeiden avulla kehitetty rokote. Näitä ovat mm. polio, tuhkarokko, hinkuyskä, kurkkumätä ja jäykkäkouristus. Monet meistä ovat selvinneet hengissä vaurioitta esimerkiksi angiinasta, korvatulehduksesta ja keuhkokuumeesta; kiitos antibioottien, jotka on kehitetty eläinkokeiden avulla.

Eläimetkin hyötyvät heillä tehtävistä kokeista. Eläinkokeiden ansiosta lemmikkimme voivat elää pidempään ja niiden sairauksia voidaan hoitaa. Tieteellinen tutkimus tarvitsee edelleen eläinkokeita. Koe-eläimet ovat tänä päivänä tutkijan huolella hoidettuja työtovereita. Eläinkokeita voi pitää myös utilitaristisesti oikeutettuina, koska niiden lopputuloksena syntyy yleensä suurta onnea monille ihmisille. Esimerkiksi keksitään uusi lääke tappavaan sairauteen.

Rasismi

Käsite "rasismi" tarkoittaa ajattelua, jonka mukaan ihmisen ominaisuudet ovat ns. rodun määräämiä ja toiset rodut ovat luonnostaan toisia alempia. Rasistiksi kutsutaan henkilöä, joka uskoo, että muut rodut eivät ole yhtä hyviä kuin hänen omansa, ja kohtelee tämän vuoksi epäoikeudenmukaisesti ja syrjivästi niihin kuuluvia ihmisiä. Pahimmillaan rasismi johti natsi-Saksan juutalaisvainoihin sekä Etelä-Afrikan ja yhdysvaltojen rotuerotteluun. Mutta rasismi näkyy myös monin tavoin arjen tasolla. Siitä voivat viestiä sanat, eleet ja ilmeet, huumori ja erityisesti vitsit, tavat tai vähemmistön näkeminen ongelmana. Rasismi liittyy usein ennakkoluuloihin. Rasistisesti ennakkoluuloinen ihminen ajattelee toisiin etnisiin ryhmiin kuuluvista ihmisistä pahaa ilman riittävää oikeutusta tai perustelua.

Rasismi ei ole mielestäni hyväksyttävä asia. Joka päivä kuulee ja lukee lehdistä uutisia, kuinka esimerkiksi nuoret ovat pahoinpidelleet maahanmuuttajan ja kuinka rasismi on ollut usein pääsyynä. Toisaalta, lehdet myös ilmoittavat kuinka esim. somalinuoret ovat ryöstäneet vanhuksen tai pahoinpidelleet suomalaisen ihmisen. Ja tämähän herättää tietenkin ennakkoluuloja ulkomaalaisia kohtaan ja näin rasismi saa uutta tuulta purjeisiinsa. En keksi mitään eettistä tukea rasismille, koska muun muassa utilitarismi, hedonismi ja velvollisuusetiikka on sitä vastaan.

Sivun kommentit